Home / ความภูมิใจ (page 2)

ความภูมิใจ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2560

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส่งตัวแ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรนิธิศ สุธากุล ที่ได้รับรางวัล Best Practice สาขาการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันและการดูแลแบบประคับประคอง ปี 2560

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์แสดงความยินดีกับ  เภสัชกรนิธิศ …

Read More »

นักศึกษาเภสัช รุ่นที่ 5 สอบผ่านใบประกอบ เป็นห้าอันดับแรกของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผลการสอบสูงสุด

นักศึกษาเภสัช ม.วลัยลักษณ์ รุ่นที่ 5 สอบผ่านใบประก …

Read More »

อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560

อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโค …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ วลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลแข่งขันระดับประเทศ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึ …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ศรีรัตน์ กสิวงศ์ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ศรี …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ภญ.ศิราณี ยงประเดิม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “เภสัชกรภาคใต้ดีเด่น สาขา เภสัชศาสตร์ศึกษา” จาก กลุ่มเภสัชกรภาคใต้ (กภต.)

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ภ …

Read More »