ติดต่อเรา

โทรศัพท์
0-7567-2808-10

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารวิชาการ 9 
222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช 80161
โทรสาร 0-7567-2814
E-mail: pharmwu2019@gmail.com