สาส์นจากคณบดี

          การก้าวย่างสู่ปีที่ 17 เป็นการบ่งบอกถึงศักยภาพและขีดความสามารถที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตเภสัชกรที่สามารถนำความรู้ทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในดูแลการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆที่เพียงพอและทันสมัย ตลอดจนบรรยากาศของมหาวิทยาลัย นำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกปีและบัณฑิตทุกคนมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา โดยเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ สิ่งต่างๆ เหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อสำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

          ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสำนักวิชาได้มีการสร้างความร่วมมือทั้งในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียตนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สหรัฐอเมริกาและอีกหลากหลายประเทศ ส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานในต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชามาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้นักศึกษามีทักษะความสามารถและมีศักยภาพในการใช้ภาษาต่างประเทศและการเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้บุคลากรของสำนักวิชายังได้ผลิตบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติอยู่ในลำดับต้นๆของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้สำนักวิชามีความเข็มแข็งในด้านการวิจัยเพิ่มขึ้นจนได้รับความไว้วางใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้กับหน่วยงานต่างๆภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำอางมาอย่างต่อเนื่อง

          สำหรับการก้าวสู่ปีการศึกษาใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะมุ่งมั่นต่อการพัฒนาศักยภาพในการผลิตเภสัชกรที่เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและสังคมโลกในอนาคตเพื่อการมีบัณฑิตเภสัชกรและพลเมืองที่ดีของประเทศ สำนักวิชาฯ จึงมุ่งหวังว่าเวปไซต์ของสำนักวิชาจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆระหว่างนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป ให้เกิดการสื่อสารเรื่องราวต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อภิชาต อธิไภริน
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์