Saowanee Truktrong

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สนามสอบ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง …

ประกาศสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สนามสอบ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

กิจกรรมวิชาการหลักสูตรบัณฑิต ส.เภสัช

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations”

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการห …

ขอเชิญคณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง กิจกรรมทางวิชาการหัวข้อ “Change Face of Pharmacology – Implications for Practice and Educations” Read More »

แบนเนอร์เชิญเข้าร่วมสมนา

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมสัมมนาภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อ ” Frontier and Integrated Research in Pharmacy” 

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า สังกัดมหา …

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า สังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมสัมมนาภายในองค์กร ภายใต้หัวข้อ ” Frontier and Integrated Research in Pharmacy”  Read More »

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์นักศึกษา ป.โท

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักส …

ขอเชิญผู้สนใจร่วมเข้าฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) Read More »

ประเมิน QA ระดับหลักสูตร

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึ …

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร Read More »

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลั …

เชิญชวนประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

โครงการ International Buddy 2021(รอบ Final)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ International Buddy 2021 (รอบ Final)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ …

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ International Buddy 2021 (รอบ Final) Read More »

สอบความรู้ฯ (PLE-IP/PC1) ครั้งที่15/2564

ประกาศจากสนามสอบสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งข้อมูล แก่ผู้เข้าสอบความรู้ฯ (PLE-IP/PC1) ครั้งที่15/2564

ประกาศจากสนามสอบสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

ประกาศจากสนามสอบสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแจ้งข้อมูล แก่ผู้เข้าสอบความรู้ฯ (PLE-IP/PC1) ครั้งที่15/2564 Read More »