Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ “ Smart Pharmacists 2020” พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต

              & …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดนคร …

Read More »

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนต่อปริญญาเอก ในหลัก …

Read More »

นักศึกษาเภสัช มวล คว้า อันดับที่ 1 การแข่งขันทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ส่งต …

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดการระบบยาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ อำเภอท่าศาลา

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาว …

Read More »