Program

>M.Sc. in Drug and Cosmetic Innovation (International Program)

- Curriculum

>Ph.D. in Drug and Cosmetic Innovation (International Program)

- Curriculum

>Ph.D. in Drug and Cosmetic

Links

News and Activities

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวฮุสนา มะรอดอแม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวฮุสนา มะรอดอแม รหัสประจำตัว 65290082 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) จะทำการสอบโครงร่าง

Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวเบญญทิพย์ บัวจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวเบญญทิพย์ บัวจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่

Read More »
นางสาวฮุสนา มะดอราแม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดนวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค

นักศึกษาหลักสูตรป.โท นวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง ชนะเลิศรางวัลนวัตวณิชย์

นางสาวอุสนา มะดอรอแม นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในโครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” ครั้งที่ 10 (R2M

Read More »

Scholarships