Home / หน้าหลัก

หน้าหลัก

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​

งานวิจัยและบริการวิชาการ

สารจากคณบดี

ยินดีต้อนรับสู่  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ทำหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม โดยการนำความรู้ทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกปี ตลอดจนการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ สิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อสำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

           สำหรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตเภสัชกรที่เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและสังคมโลกในอนาคตเพื่อการมีเภสัชกรและพลเมืองที่ดีของประเทศ

           สำนักวิชาฯจึงมุ่งหวังว่าเวปไซต์ของสำนักวิชาจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพระหว่างนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมกันพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ดร.ภญ. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์

คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

แนะนำบุคลากรใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วย Portfolio ประจำปี 2561

“รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิท …

Read More »

นักศึกษาเภสัช รุ่นที่ 5 สอบผ่านใบประกอบ เป็นห้าอันดับแรกของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผลการสอบสูงสุด

นักศึกษาเภสัช ม.วลัยลักษณ์ รุ่นที่ 5 สอบผ่านใบประก …

Read More »

อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการงานเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 15/2560

อ.ภก.สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโค …

Read More »