Home / หน้าหลัก

หน้าหลัก

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา​

งานวิจัยและบริการวิชาการ

สารจากคณบดี

ยินดีต้อนรับสู่  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

           เป็นเวลาหนึ่งทศวรรษที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้ทำหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม โดยการนำความรู้ทางเภสัชกรรมที่ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการดูแลการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ นำไปสู่ความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มจำนวนสูงขึ้นทุกปี ตลอดจนการมีงานทำหลังสำเร็จการศึกษาและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ สิ่งต่างๆเหล่านี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อสำนักวิชาฯและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง

           สำหรับการก้าวสู่ทศวรรษใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตเภสัชกรที่เป็นคนดีและคนเก่งเพื่อเป็นที่พึ่งของสังคม โดยจะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษาและสังคมโลกในอนาคตเพื่อการมีเภสัชกรและพลเมืองที่ดีของประเทศ

           สำนักวิชาฯจึงมุ่งหวังว่าเวปไซต์ของสำนักวิชาจะเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการและวิชาชีพระหว่างนักเรียน นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมกันพัฒนาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

ดร.ภญ. จิราพร  ชินกุลพิทักษ์

คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

แนะนำบุคลากรใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่กับ สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เ …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสหวิชาชีพ จัดโครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมหิดล

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสหวิชาชีพ จัดโ …

Read More »

เภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการ “ Smart Pharmacists 2020” พัฒนาเภสัชกรให้มีความทันสมัยต่อวิทยาการสมัยใหม่ในอนาคต

              & …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดนคร …

Read More »