Home / บริการวิชาการ

บริการวิชาการ

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย

งานบริการวิชาการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลบร …

Read More »

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้สมุนไพรไล่ยุง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

การถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้เพื …

Read More »

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มเภสัชกรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมจัดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม 2561

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มเภสัชกรจังหวัดนคร …

Read More »

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดการระบบยาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงภัยพิบัติ อำเภอท่าศาลา

วันที่ 19 มีนาคม 2561 ทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาว …

Read More »