Breaking News
  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแข่งขันระดับประเทศ ใน “โครงการแข่งขันทักษะ ทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559” ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา

  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษา จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแข่งขันระดับประเทศ ใน “โครงการแข่งขันทักษะ ทางด้านเภสัชกรรม ประจำปีการศึกษา 2559” ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 – 17.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ที่ผ่านมา

  • นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 และศิษย์เก่า เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุม ถอดบทเรียนมหกรรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต กทม.