Breaking News
  • เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 อาจารย์ธนวัฒน์ คงยศ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมการจัดการด้านยา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดฝึกงานแก่มหาวิทยาลัยบูรพา

  • เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ร่วมกับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรมและวันเทคนิคการแพทย์ไทย ภายใต้หัวข้อ "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร" และ "ประชาชนสุขภาพดี... 60 ปีเทคนิคการแพทย์ไทย" ณ southern gallery ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช