• SMART PHARMACY 2020

  • "ยินดีต้อนรับ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่น 12 เข้าสู่ครอบครัว SMART PHARMACY สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ "

  • ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 6 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคความรู้ (MCQ) ประจำปี 2561 ได้ 93.44%

  • นักศึกษาเภสัชศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ทักษะการตอบคำถามทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ