Breaking News
ร่วมด้วยช่วยกัน สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ ทุกภาคส่วนทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และทั่วประเทศ เข้าช่วยผู้ประสบภัยภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง สำหรับยาบริจาคและวัสดุทางการแพทย์ จากทุกภาคส่วนไว้ ณ ที่นี้ด้วย