ความภูมิใจ

อาจารย์ได้รับ FHEA (UKPSF)

สุดปัง อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ในระดับ “Fellow” หรือ FHEA ในคราวเดียว 3 คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

สุดปัง อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความรู้ในระดับ “Fellow” หรือ FHEA ในคราวเดียว 3 คน Read More »

PHARM 2021

เชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักวิชาเภสัช มวล. ตามอัตลักษณ์ “PHARM” ประจำปี 2564

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดให้มีก …

เชิดชูเกียรติบุคลากรสำนักวิชาเภสัช มวล. ตามอัตลักษณ์ “PHARM” ประจำปี 2564 Read More »

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.วลัยลักษณ์ ปี 2564

ด้วย งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลั …

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ม.วลัยลักษณ์ ปี 2564 Read More »

เภสัชกรภาคใต้รุุ่นใหม่ดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.อารยา บุญมี ในโอกาสได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.อารยา บุญมี ในโอกาสได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้รุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2564 Read More »

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ผ่านการอบรม UKPSF

ขอแสดงความยินดีกับ FHEA คนใหม่ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ FHEA คนใหม่ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ อาจารย์ เภสัชกรหญิง ทิวาพร ทองสุทธิ์ Read More »

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ดร.สุริยน อุ่ยตระกูล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร ดร.สุริยน อุ่ยตระกูล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” Read More »

อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับประกาศนียบัตร

อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy จากวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ เภสัชกร …

อาจารย์ เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร ได้รับประกาศนียบัตร Specialized Residency in Internal Medicine Pharmacotherapy จากวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม Read More »

ศิษย์เก่าของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

[PharmWU Alumni] ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กับบทบาทเภสัชกรการตลาด, ภก. ฒิ จันทราภัตร์

สำหรับศิษย์เก่าในตำนานของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาล …

[PharmWU Alumni] ศิษย์เก่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ กับบทบาทเภสัชกรการตลาด, ภก. ฒิ จันทราภัตร์ Read More »

คณาจารย์เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัลดีเยี่ยมในงานประชุมวิชาการ WUHSRI

คณาจารย์เภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการ WU-HSRI conference on Health Science Research

งานประชุมวิชาการ WU-HSRI conference on Health Science R …

คณาจารย์เภสัชศาสตร์ มวล. ได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในงานประชุมวิชาการ WU-HSRI conference on Health Science Research Read More »

ศิษย์เก่า เภสัชศาสตร์ มวล. รุ่นที่ 2

PharmWU Alumni – ภญ.อารยา บุญมี เภสัชกรชำนาญการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอนำเสนอศิษย …

PharmWU Alumni – ภญ.อารยา บุญมี เภสัชกรชำนาญการ รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ Read More »