กิจกรรม ๕ส Green สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ปี ๒๕๖๔

๑.ผังโครงสร้างคณะกรรมการ ๕ส Green สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ปี ๒๕๖๕

๒. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ Click

๓. เป้าหมายกิจกรรม ๕ส Green Click

๔. แผนกิจกรรม ๕ ส Green Click

๖. มาตรฐานกลาง ๕ส Green Click

๗. คู่มือ ๕ ส green

๘. รูปภาพ ข้อมูล กิจกรรมตามแผนกิจกรรม ๕ส Green Click

๙. คะแนนการตรวจเยี่ยมพื้นที่ส่วนกลางและห้องทำงานอาจารย์รวมทั้งบุคลากร Click

๑0. ผังห้องทำงานและผังโต๊ะทำงาน

๑๑. นับจำนวนบุคลากรที่เข้ามาทำงานในอาคารวิชาการ 9 แต่ละวัน

๑๒. แบบรายงานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของบุคลากรอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหรือการจราจรในพื้นที่มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565