สำนักวิชาเภสัชศาสตร์รับสมัครนักศึกษาTCAS65

นร.ทั่วสารทิศ สนใจสมัครเรียนเภสัชวลัยลักษณ์ ใน TCAS65 รอบ “Portfolio”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ใน TCAS65 รอบ Portfolio โดยเปิดรับสมัครนักเรียนผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น เพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในรอบนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 ถึง 20 มกราคม 2565

โดยการรับสมัครครั้งนี้เปิดรับเฉพาะสมัครทางออนไลน์เท่านั้น โดยนักเรียนผู้สนใจ สามารถเข้าไปศึกษาระเบียบการสมัคร ประกาศการสมัคร และ Download แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องได้จาก https://entry.wu.ac.th ซึ่งในรอบนี้จะรับสมัครเฉพาะนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเคียง โดยมีผลการเรียนเป็นเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป และมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ 3.25 ขึ้นไป ผลการเรียนด้านคณิตศาสตร์ 3.25 ขึ้นไป และผลการเรียนด้านภาษาต่างประเทศ 3.25 ขึ้นไป สำหรับ Portfolio จะประกอบไปด้วย ประวัติส่วนตัว (แบบฟอร์ม PH-01) สำเนาผลการเรียนฯ ใบรับรองแพทย์ (แบบฟอร์ม PH-02) และ ผลงานทางวิชาการ 1 ชิ้น (แบบฟอร์ม PH-03)

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 075-672808 – 10 (ในเวลาราชการ) หรือ Facebook ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. https://www.facebook.com/PharmWU และ Line Official Account ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ https://lin.ee/X9gWo8m