สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ หารือเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ วางแผนการจัดประชุมวิชาการ และการพัฒนางานด้านเภสัชพันธุศาสตร์ในระดับภาคใต้ตอนบนกับ ศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร ชลภัทร สุขเกษม

ภาพประกอบข่าว

This slideshow requires JavaScript.