สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มวล. เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน TCAS67 รอบโควต้าพื้นที่ (14 จังหวัดภาคใต้ + ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 40 คน

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน TCAS67 รอบที่ 2 หรือรอบโควต้าพื้นที่ (14 จังหวัดภาคใต้ และประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 40 คน โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 17 เมษายน พ.ศ. 2567 โดยผู้สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์ ผ่านทาง https://entry.wu.ac.th ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้ จะใช้คะแนน TGAT และ A-Level ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก โดยคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2566 โดยมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.50 และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนขึ้นไปของกลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ และกลุ่มภาษาต่างประเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 3.25 และผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กำหนด

ผู้สนใจต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โทร 075-672808, 075-672809 และ 075-672810 และช่องทางต่าง ๆ ของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ประกาศการรับสมัคร TCAS67-Quota (รอบ 2)