วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมทางเภสัชกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

พันธกิจ 4 ด้าน

  1. ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการทำงานกับชุมชนและดูแลผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ให้มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
  2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม จากงานวิจัยทางเภสัชกรรมเพื่อพัฒนายา ผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
  3. บูรณาการความรู้และทักษะทางเภสัชกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการดูแลระบบสุขภาพ
อัตลักษณ์ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มุ่งหวังเภสัชกรที่มีความรู้ ความสามารถอย่างดี ทั้งในทางทฤษฎีและทักษะเภสัชกรรมปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เภสัชกรรมชุมชนและมีความใฝ่รู้ตลอดชีพ พร้อมที่จะปฏิบัติงาน และทำงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพและคุณธรรม เป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชนได้ โดยมีอัตลักษณ์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ดังนี้ “มีทักษะเภสัชกรรมชุมชน ทำงานด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ บูรณาการความรู้สู่การสร้างนวัตกรรมและการบริการทางเภสัชกรรมอย่างมืออาชีพ”
หลัก S-M-A-R-T-I-E

S Social Engagement ทักษะการทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
M Mindfulness With Humanistic ดูแลเอื้ออาทรด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เข้าใจตนเอง และผู้อื่น มีจิตสาธารณะ
A Active ทำงานเชิงรุก กระตือรือร้น ใฝ่เรียนรู้
R Responsibility/Rational use of Medicine มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ต่อการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล
T Teamwork ทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ
I Innovation นวัตกรรม
E Entrepreneur Mindset แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ

ค่านิยมองค์กร (Core value)
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มีการกำหนดค่านิยมองค์กรของบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนองค์กรร่วมกันโดยมีแนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยงานร่วมกันภายใต้ P-H-A-R-M โดยมีรายละเอียด ดังนี้

P Productivity มุ่งมั่นในการทำงาน และแสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาความรู้ และทักษะต่างๆ อยู่เสมอ จนทำให้ผลงานสำเร็จลุล่วงตามเวลาหรือการทำงานมีประสิทธิภาพสูง
H Harmony ให้ความร่วมมือในการทำงานทุกประเภทงาน และสามารถปฎิบัติต่อบุคคลอื่นอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ และแสดงออกถึงการให้เกียรติ และเคารพต่อผู้ร่วมงานทุกระดับ
A Attitude สร้างบรรยากาศแห่งความสุขในการทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อที่ทำงานต่อผู้ร่วมงาน มีท่าทีที่เป็นมิตร แสดงออกถึงทัศนะคติเชิงบวกต่อหน่วยงาน ต่อเพื่อนร่วมงาน และมีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี
R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รักษาคำพูด รับผิดชอบในการกระทำของตน หากมีข้อผิดพลาดจะพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นอย่างไม่เพิกเฉย
M Mastery ประพฤติตนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปฏิบัติ และเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี ควบคุมการแสดงความรู้สึกทั้งทางกาย วาจาได้ดี สามารถจัดการอารมณ์ของตนเองได้ในช่วงเวลาที่ถูกบีบคั้นกดดันหรือเมื่อถูกตำหนิ