เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำนักวิชาเภสัชศาสตรสนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ