หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง 2557

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)

 

1.        ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.        สำนักวิชา                      เภสัชศาสตร์

3.        การรับรองหลักสูตร           สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

4.        ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม            ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง)

ชื่อย่อ             ปร.ด. (วิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง)

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม            Doctor of Philosophy (Drug and Cosmetics)

ชื่อย่อ             Ph.D. (Drug and Cosmetics)

5.        ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Drug and Cosmetics

6.        ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

1.         มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และค่านิยมอันดีงาม เป็นแบบอย่างที่ดี และให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นได้

2.         มีวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.         เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

4.         มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

ด้านความรู้

5.         มีความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ลุ่มลึกและลึกซึ้งต่อหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง

6.         มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย การแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ การจัดการความรู้ และการต่อยอดองค์ความรู้ รวมทั้งสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้

7.         มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอางในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

8.         สามารถนำความรู้ในสาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอางมาประยุกต์เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านทักษะทางปัญญา

 

9.         มีความคิดริเริ่มในการดำเนินการวิจัย สามารถวางแผนการทำวิจัยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10.     สามารถใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

11.     สามารถนำความรู้ ความเข้าใจอันถ่องแท้ด้านวิชาการ ที่ได้รับทั้งจากการเรียน การวิจัย และประสบการณ์จริง มาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12.     สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ และใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานวิจัย

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

13.     สามารถแสดงออกถึงบทบาทผู้นำและสมาชิกได้อย่างเหมาะสม

14.     สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้

15.     มีความรับผิดชอบต่อบทบาทและหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม รวมถึงปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้

16.     มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเองและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

17.     สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

18.     สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และการนำเสนอ

19.     สามารถนำเสนอผลงานโดยเลือกใช้สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างสร้างสรรค์ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

7.        คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์

- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือผลิตผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

แบบ 1.2

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์

- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

แบบ 2.1

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์

- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาอย่างน้อย 2 ปี

แบบ 2.2

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์

- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25

8.        โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

แบบ 1.2

แบบ 2.1

แบบ 2.2

1)     หมวดวิชาบังคับ

-  รายวิชาบังคับ

-  รายวิชาสัมมนา

4*

0

4*

4*

0

4*

8

2

4*

16

4

4*

2)     หมวดวิชาเลือก

0

0

8

16

3)     หมวดวิทยานิพนธ์

64

96

48

64

จำนวนหน่วยกิตรวม

64

96

64

96

* หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต

 

8.1  หมวดวิชาบังคับ

8.1.1 รายวิชาบังคับ

PMS-601

ทฤษฎีและหลักการพัฒนาของยาและเครื่องสำอาง                                                                3(3-0-6)

Theoretical Aspects and Principles of Drug and Cosmetics Development

4(4-0-8)

PMS-602

ระเบียบวิธีวิจัยทางยาและเครื่องสำอาง

Research Methodology in Drug and Cosmetics

4(4-0-8)

PMS-603

จลนศาสตร์และความคงตัวของยาและเครื่องสำอาง

Kinetics and Stability of Drug and Cosmetics

     4(3-3-8)

PMS-604

ปัญหาพิเศษทางยาและเครื่องสำอาง

Special Problem in Drug and Cosmetics

4(3-3-8)

PMS-701

เทคนิคและการประเมินทางยาและเครื่องสำอาง

Technique and Evaluation in Drug and Cosmetics

4(3-3-8)

PMS-702

วิทยาการทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางขั้นสูง                                                                3(3-0-6)

Advanced Pharmaceutical Sciences and Cosmetic Sciences

      4(4-0-8)

นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 2.1 ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาบังคับจำนวน 8 หน่วยกิต คือ PMS-701 และ PMS-702

นักศึกษาระดับปริญญาเอกแบบ 2.2 ให้เลือกลงทะเบียนรายวิชาบังคับจำนวน 16 หน่วยกิต คือ PMS-601, PMS-602, PMS-603 และ PMS-604

 

         8.1.2 รายวิชาสัมมนา จำนวน 4 หน่วยกิต ดังนี้

PMS-711

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1

Seminar in Drug and Cosmetics I

2(0-4-2)

PMS-712

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2

Seminar in Drug and Cosmetics II

2(0-4-2)

*รายวิชาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต

8.2  หมวดวิชาเลือก

         8.2.1 หมวดวิชาเลือกแบบ 2.1 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นสมควร

         8.2.2 หมวดวิชาเลือกแบบ 2.2 ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เห็นสมควร

 

PMS-621

ความก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

Progress in Cosmetic Sciences and Technology

4(4-0-8)

PMS-622

วิทยาการของคอลลอยด์และนาโนเทคโนโลยี

Colloidal Sciences and Nanotechnology

4(4-0-8)

PMS-623

ชีววัสดุศาสตร์ทางเภสัชกรรมและระบบนำส่งยา

Biomaterials in Pharmaceutical Sciences and Drug Delivery Systems

4(4-0-8)

PMS-624

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง

Pharmaceutical and Cosmetic Product Development

4(3-3-8) 

PMS-625

การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ

Development of Sterile Pharmaceutical Products

4(3-3-8) 

PMS-626

ยาฉีดพ่น

Pharmaceutical Aerosols

4(4-0-8) 

PMS-631

หลักการค้นพบและพัฒนายาใหม่

Principles in New Drug Discovery and Development

4(4-0-8)

PMS-632

พอลิเมอร์ทางเภสัชกรรม

Pharmaceutical Polymers

4(4-0-8)

PMS-633

เภสัชวิเคราะห์ขั้นสูง

Advanced Pharmaceutical Analysis

4(3-3-8)

PMS-634

การพิสูจน์เอกลักษณ์ยา

Drug Identification

4(3-3-8)

PMS-635

ระบบบริหารจัดการคุณภาพของยาและเครื่องสำอาง

Quality Management Systems in Drug and Cosmetics

4(3-3-8)

PMS-641

หลักการทางเทคนิคโครมาโทกราฟี                             

Principles of Chromatographic Techniques

4(3-3-8)

PMS-642

เทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร                    

Tissue Culture Techniques in Medicinal Plants

4(3-3-8)

PMS-643

เภสัชพฤกษศาสตร์ทางยาและเครื่องสำอาง                              

Pharmaceutical Botany in Drug and Cosmetics

4(3-3-8)

PMS-644

การแพทย์แผนไทยประยุกต์                                    

Applies Thai Traditional Medicine

4(4-0-8)

PMS-645

เภสัชเวททางทะเลขั้นสูง                                                  

Advanced Marine Pharmacognosy

4(3-3-8)

PMS-651

หลักการออกฤทธิ์ของยา

Principles of Drug Action

4(4-0-8)

PMS-652

เภสัชวิทยาตามระบบ 1

Systemic Pharmacology I

4(4-0-8)

PMS-653

เภสัชวิทยาตามระบบ 2

Systemic Pharmacology II

4(4-0-8)

PMS-654

พิษวิทยาทางยาและเครื่องสำอาง

Toxicology in Drug and Cosmetics

4(3-3-8)

PMS-721

เทคโนโลยีเภสัชกรรมขั้นสูง

Advanced Pharmaceutical Technology

4(3-3-8)

PMS-722

การประยุกต์เชิงชีวเภสัชกรรมขั้นสูง

Application in Advanced Biopharmaceutics

        4(4-0-8)

PMS-731

พันธุวิศวกรรมทางเภสัชศาสตร์

Genetic Engineering in Pharmaceutical Sciences

        4(3-3-8)

PMS-732

เทคนิคการแยกขั้นสูง

Advanced Separation Techniques

4(3-3-8)

PMS-733

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

4(4-0-8)

PMS-734

จุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม

Pharmaceutical Microbiology 

 

4(3-3-8)

PMS-735

เคมีทางยาขั้นสูง

Advanced Medicinal Chemistry

4(4-0-8)

PMS-741

การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพทางเภสัชกรรม                    

Bioassay in Pharmaceutical Sciences

4(3-3-8)

PMS-742

เภสัชเวทขั้นสูง                                                            

Advanced Pharmacognosy

4(3-3-8)

PMS-751

เภสัชวิทยาขั้นสูง

Advanced Pharmacology

    4(4-0-8)

PMS-752

วิธีการวิจัยทางเภสัชวิทยา

Research Methods in Pharmacology

6(0-12-6)

8.3 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์

PMS-930

วิทยานิพนธ์                                            

Thesis

64  หน่วยกิต

PMS-931

วิทยานิพนธ์                                            

Thesis

96  หน่วยกิต

PMS-932

วิทยานิพนธ์                                                  

Thesis

48  หน่วยกิต

PMS-933

วิทยานิพนธ์                                                  

Thesis

64  หน่วยกิต

 

9.        แผนการศึกษา

 

แบบ 1.1    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

1

PMS-930                8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

 

PMS-711                         2(0-4-2)

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1 *

PMS-930                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                    

PMS-930                     8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                    

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

2

PMS-930                8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-712                         2(0-4-2)

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2 *

PMS-930                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-930                     8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

3

PMS-930                8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-930                       4 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-930                     4 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  4 หน่วยกิต

รวม                  4 หน่วยกิต

*รายวิชาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต

แบบ 1.2    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

1

PMS-931                        8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

 

PMS-711                         2(0-4-2)

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1 *

PMS-931                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                    

PMS-931                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                    

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

2

PMS-931                        8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-931                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-931                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

3

PMS-931                        8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-712                         2(0-4-2)

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2 *

PMS-931                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-931                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

4

PMS-931                        8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-931                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-931                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

*รายวิชาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.1    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 64 หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

1

วิชาบังคับ                        8 หน่วยกิต

 

วิชาเลือก                        4 หน่วยกิต

PMS-711                        2(0-4-2)

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1 *

วิชาเลือก                        4 หน่วยกิต

 

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  4 หน่วยกิต

รวม                  4 หน่วยกิต

2

PMS-932                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-712                         2(0-4-2)

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2 *

PMS-932                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-932                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

3

PMS-932                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-932                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-932                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

*รายวิชาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต

แบบ 2.2    จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

1

วิชาบังคับ                        8 หน่วยกิต

 

วิชาบังคับ                       8 หน่วยกิต

PMS-711                        2(0-4-2)

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1 *

วิชาเลือก                        8 หน่วยกิต

 

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

2

วิชาเลือก                        4 หน่วยกิต

PMS-933                       4 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

วิชาเลือก                        4 หน่วยกิต

PMS-933                       4 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-933                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

3

PMS-933                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-712                         2(0-4-2)

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2 *

PMS-933                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-933                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

4

PMS-933                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-933                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์         

PMS-933                       8 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์        

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

รวม                  8 หน่วยกิต

*รายวิชาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต

 

10.    วันที่ปรุงปรุงข้อมูล

10 กุมภาพันธ์ 2565