Bachelor of Pharmacy Program

School of Pharmacy Walailak University

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน “การประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 15 ตบเท้าเข้ารับมอบเสื้อกาวน์วิชาชีพและเข้าร่วมกิจกรรมมัจฉิมนิเทศ โดยมีผู้ปกครอง คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นพี่ และรุ่นน้องร่วมแสดงความยินดี

Read More »

ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักศึกษาตัวแทนสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ประกวดร้องเพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

Read More »