สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะเภสัช มอ. จัดประชุมพัฒนาแหล่งฝึก

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะเภสัช มอ.  จัดประชุมพัฒนาแหล่งฝึก

 

 

เรื่อง การบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาในโรงพยาบาล (Medication Safety Management System; MSMS)  สำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุนาลินี นิโครธานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม ด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา เป็นการฝึกปฏิบัติการประยุกต์หลักการจัดการ ครอบคลุมกระบวนการหลักในระบบการจัดการด้านยาสำหรับสถานพยาบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องมาตรฐานงานเภสัชกรรม-โรงพยาบาล และมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพอื่น ๆ การจัดการความเสี่ยงด้านยา การประเมินตนเอง การสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหา การทำงานเป็นทีม การความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรการแพทย์ในทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อมุ่งหวังให้เภสัชกรที่จบการศึกษาไปแล้วสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรอบด้านในการประยุกต์ศาสตร์ในการบริหารจัดการ เข้ากับองค์ความรู้พื้นฐานทางด้านเภสัชบำบัด ในปีพ.ศ. 2555 สภา-เภสัชกรรมได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปีขึ้นเพื่อใช้กับหลักสูตรที่ยื่นขอรับรองจากสภาเภสัชกรรมเพื่อใช้ในการรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาจัดเป็นวิชาบังคับ 1 ใน 4 ของรายวิชาบังคับทั้งหมด

ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงมีความประสงค์ที่พัฒนาศักยภาพของแหล่งฝึกปฏิบัติงานโรงพยาบาลให้มีความพร้อมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการด้านยาเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาต่อไปในอนาคต

ในการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาจากทั่วทั้งภาคใต้ ประมาณ 60 คน และได้รับเกียรติ จากวิทยากรชื่อดังจากทั่วประเทศ อาทิ เช่น อ.ดร.ภญ.อินทิรา กาญจนพิบูลย์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร ผศ.ดร.ภญ.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ภก.มานัส สิทธิชัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร ภก.พิชญ์สิทธิ์ อุดมนุชัยทรัพย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ภญ.จารุณี วงศ์วัฒนาเสถียร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ โรงพยาบาลอุดรธานี ภญ.เกสร  แก้วคำแสน โรงพยาบาลอุดรธานี มาเป็นวิทยากร ซึ่งได้ช่วยสร้างพลังให้กับเภสัชกรที่เข้ามาร่วมงานในการพัฒนาการฝึกงานการจัดการด้านยา ให้เกิดขึ้นในภาคใต้ให้ได้  และที่ขาดไม่ได้คือ รศ.ภญ.ธิดา นิงสานนท์ อดีตนายกสภาเภสัชกรรม  ที่เสียสละเวลามาช่วยในการจัดการประชุมในครั้งนี้