นักศึกษาเภสัช รุ่นที่ 5 สอบผ่านใบประกอบ เป็นห้าอันดับแรกของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผลการสอบสูงสุด

นักศึกษาเภสัช ม.วลัยลักษณ์ รุ่นที่ 5 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

เป็นห้าอันดับแรกของมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีผลการสอบสูงสุด

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการสอบผ่านความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2560  ในปีนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน 40 คน โดยผ่านการสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE, Objective Structured Pharmaceutical Examination) คิดเป็น 100 % และ สอบผ่านการสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ, Multiple Choice Question) คิดเป็น 95.00% ทั้งนี้โดยภาพรวมการสอบฯ ผ่านทั้ง MCQ และ OSPE รวมกัน คิดเป็น 95.00% โดย ม.วลัยลักษณ์มีผลสอบเป็นลำดับที่ห้าของมหาวิทยาลัยของรัฐ รองจาก มหาสารคาม ศิลปากร ขอนแก่น และเชียงใหม่ เท่านั้น

 การสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมายถึง  การสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การสอบประกอบด้วย การสอบข้อเขียนการบูรณาการความรู้ทางเภสัชศาสตร์ (MCQ) และ การสอบทักษะทางวิชาชีพเภสัชกรรม (OSPE) ซึ่งผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางด้านเภสัชศาสตร์จะต้องสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม โดยผู้เข้าสอบต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทั้ง MCQ และ OSPE จึงถือว่าผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์