ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พีรรัชต์ ไทยนะ ที่ได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ แสดงความยินดี ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ ที่ได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560 สาขาเภสัชกรการศึกษา 

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ กับรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ จบการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับปริญญาเอก สาขา Pharmacology จาก University of Melbourne, Australia เมื่อ ปี พ.ศ. 2558

ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ มีประวัติการทำงานเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จนกระทั่งปี 2553 ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ประจำ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จนถึงปัจจุบัน

ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ   ถือเป็นอาจารย์ที่ได้ทุ่มเท เวลาให้กับการสอน การดูแลนักศึกษา การวิจัยอย่างเต็มที่ และเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ร่วมงาน นักศึกษาและบุคลากรภายนอก  จึงมีความสมควรอย่างยิ่งในการได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560  สาขาเภสัชกรการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มีความยินดีต่อการได้รับรางวัลดังกล่าวของ ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ และขอแสดงความยินดีไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

อ.ธนวัฒน์  คงยศ ผู้ประกาศข่าว