บทความวิชาการล่าสุด

อาจารย์ ดร.จิรวรรณ โอพรสวัสดิ์

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดแผนการผลิตในอุตสาหกรรม แบบ Make to Stock สำหรับเภสัชกรระดับหัวหน้างาน

จำนวน 2.5 หน่วยกิจ

บทความที่ผ่านมา

อาจารย์เภสัชกร สิทธิพงค์ จงไกรจักร

บทความ ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำที่เกิดจากยา ( Drug-Induced Hypokalemia ) จำนวน 3 หน่วยกิต

อาจารย์เภสัชกร ณัฐพนธ์  ทรงนาคา

วิธีการเบื้องต้นในการทดสอบสารมีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นยาต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดใหม่ในอนาคต

จำนวน 3 หน่วยกิต

ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ

บทบาทของตัวรับเอสโตรเจน (Estrogen receptors) และการเกิดโรค

จำนวน 3 หน่วยกิจ

ประเมินบทความวิชาการ
ขั้นตอนการส่งบทความเพื่อทำการประเมิน

บทความที่กำลังประเมิน

บทความเรื่อง
กำลังประเมินบทความเข้าประเมิน 0%
บทความเรื่อง
ยังไม่มีบทความเข้าประเมิน 0%