Home / การประชุมวิชาการที่ผ่านมา / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ Pfizer ประเทศไทย จัดประชุม “Crucial aspects for hospital drug selection”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ Pfizer ประเทศไทย จัดประชุม “Crucial aspects for hospital drug selection”

img_20160917_103730_hdrเมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ Pfizer ประเทศไทย จัดประชุม “Crucial aspects for hospital drug selection” ณ โรงแรม Okura Prestige  กรุงเทพมหานคร

          การคัดเลือกยา (drug selection) เข้าโรงพยาบาล เป็นกระบวนการพิจารณา และคัดสรรผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล จึงจัดว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ผู้ที่มีหน้าที่ในการคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล คือ คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (Pharmacy and Therapeutic Committee, PTC) ซึ่งจะมีเภสัชกรเป็นกรรมการและเลขานุการ เภสัชกรจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกยา ซึ่งต้องคำนึงหลายประเด็น ได้แก่ ประโยชน์ของยาในการนำไปใช้ทางคลินิก ประสิทธิภาพและความปลอดภัย คุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ยา รวมไปถึงราคายา นอกจากนี้จะต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของยาที่จะต้องจัดซื้อ โดยอ้างอิงจากหลักวิชาการ ดังนั้นเภสัชกรจะต้องค้นคว้าและติดตามข่าวสารด้านยาอยู่เสมอ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการจัดหาและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทันสมัย อยู่เสมอ เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการ PTC ซึ่งตัวอย่างข้อมูล ได้แก่ 1. ข้อมูลของบริษัทผู้ผลิต โดยเฉพาะกระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานการผลิตที่ดี (GMP) หรือไม่ 2. Certificate of analysis ของทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ยา 3. ฉลากและบรรจุภัณฑ์มี่มาตรฐานหรือไม่ 4. การศึกษา bioequivalence เป็นต้น ดังนั้น เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นเหล่านี้ที่ดีพอ และสามารถอ่านและแปลผลรายงานข้อมูลดังกล่าว รวมไปถึงการพิจารณาด้านราคายาเพื่อให้กระบวนการคัดเลือกยามีประสิทธิภาพ
ในการนี้ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “Crucial aspects for hospital drug selection” เพื่อให้เภสัชกร และผู้ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ และความเข้าใจประเด็นในการพิจารณาคัดเลือกยาเข้าโรงพยาบาล  ซึ่งการจัดประชุมที่ผ่านมาได้มีวิทยากรหลากหลายมหาวิทยาลัย เข้ามาร่วมให้ประสบการณ์และความรู้แก่เภสัชกร โดยได้รับเกียรติ จาก คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานประชุม

         ถือเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่มี อาจารย์ ดร.สุริยัน เต็งใหญ่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มาหวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติ บรรยายในหัวข้อเปิดงาน คือ Reading bio-equivalence data like an expert  ซึ่งเป็นเป็นที่ตอบรับจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก

          สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอขอบคุณ บริษัท Pfizer ประเทศไทย ที่ได้ให้การสนับการจัดงาน ในโอกาสนี้ด้วย

 

 

 

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *