Home / ข่าวทุนการศึกษา / ประกาศ ผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1/2559

ประกาศ ผลการคัดเลือก ทุนการศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ 1/2559

สำนักวิชาขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559   ทั้งนี้แล้วหลังจากทราบผลกรุณาดำเนินการตามเอกสารแนบ

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนประจำปี 1/2559

อ.ธนวัฒน์  คงยศ

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *