Home / ข่าวทุนการศึกษา / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวทุนการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ประกาศรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ยกเว้นนักศึกษาที่ยังคงสภาพนักศึกษาแต่ไม่มีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ หรือไม่มีภาระในการเรียนตามหลักสูตรแล้ว)
  2. มีความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา
  3. ไม่จำกัดผู้ที่เคยได้รับทุนอื่นๆ

 

กำหนดการรับสมัคร

  1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2559 จนถึงวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2559 ก่อนเวลา 16.00 น. โดยกรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มใบสมัคร พิมพ์ต้นฉบับ ติดรูปขนาด 1 นิ้ว และ ลงนาม ส่งที่คุณพรพิมล สุคนธชาติ ห้องธุรการสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิชาการ 9 พร้อมกับส่งไฟล์มายัง 2 ท่าน คือ srirat.ka@wu.ac.th และ pphornph@wu.ac.th
  2. สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่มาสัมภาษณ์จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน กรณีติดภารกิจจำเป็นเร่งด่วน กรุณาแจ้ง อ.ศรีรัตน์ กสิวงศ์ (โทร. 081-599-4092) ล่วงหน้า 1 วัน
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559

 

เอกสาร  download :  ฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

About pharmacy_2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.