Memorandum of Understanding between School of pharmacy, Walailak university and Chumphon khet udomsak hospital

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยในพิธีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งนี้แล้ว ผู้เข้าลงนามร่วมประกอบด้วย ฝ่ายสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เภสัชกรหญิงศิราณี ยงประเดิม  หัวหน้าสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้ง เภสัชกรธนวัฒน์  คงยศ และ เภสัชกรหญิงวรัชยา ช่วยกาญจน์ อาจารย์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  ส่วนฝ่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประกอบด้วย นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ เภสัชกรหญิงยุพา วิภาสวัชรโยธิน   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมทั้งตัวแทนจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

ทั้งนี้แล้ว โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ ที่มีความทันสมัย มีบุคลากรทางการแพทย์สาขาเฉพาะจำนวนมาก มีตำแหน่งที่ตั้งที่มีความเหมาะสมในการให้บริการ มีการพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันโรงพยาบาลดังกล่าวมีเภสัชกรทั้งสิ้น 31 ราย แพทย์ 52 ราย พยาบาล 440 ราย ซึ่งถือว่า การที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ได้สร้างความร่วมมือนี้ จะทำให้การพัฒนาระหว่าง 2 หน่วยงานมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ทั้งด้าน การทำงานร่วมกัน การพัฒนางาน การฝึกงานวิชาชีพ และด้านอื่นๆ

ความร่วมมือกับทางสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นความร่วมมือครั้งแรกกับทางโรงพยาบาล โดยคาดว่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะเติมเต็มความร่วมมือซึ่งกันและกันเป็นระยะเวลา 3 ปี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *