Home / ประชุมวิชาการ / สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacists

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacists

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมทุกระดับ ทั้งเภสัชกรโรงพยาบาลและเภสัชกรชุมชน จึงได้จัดประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Decision Making : Case-Based Learning for Pharmacists ในวัน 22 – 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ เพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรในการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ นำไปสู่การดูแลด้านยาให้กับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยาย ประกอบด้วย แนวคิด กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลและเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจดูแลด้านยาให้กับผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการประชุม นำเสนอผ่านกรณีศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาทางระบบสาธารณสุขของประเทศที่มีความสำคัญ เช่น จิตเวช ผู้สูงอายุ เบาหวาน โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง วัณโรค รวมถึงการประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเภสัชกรรมแขนงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย

 
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม  โดยประมาณ 70 คน  มาจากทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรก ที่สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดขึ้นมา ในหัวข้อ Clinical Decision Making  ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากสำหรับเภสัชกรในการตัดสินใจเพื่อให้การรักษาของผู้ป่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สูงสุด ทั้งนี้ เภสัชกรธนวัฒน์ คงยศ อาจารย์ประจำ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ  “How to adjust insulin for diabetes patient” ด้วย

 

                                             

 

เภสัชกรและผู้สนใจ สามารถติดตามการประชุมของสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ผ่าน http://rxcpe.wu.ac.th/

 

อาจารย์ธนวัฒน์  คงยศ ผู้ประกาศ

About pharmacy_2016

Check Also

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดย ชมรมเภสัชกรภาคใต้ ร่วมกับ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนังสือเชิญและกำหนดการเข้าร่วมประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *