Home / ไม่มีหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

Memorandum of Understanding between School of pharmacy, Walailak university and Chumphon khet udomsak hospital

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมทางวิชาการ                   โดยในพิธีดังกล่าวได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560  ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทั้งนี้แล้ว ผู้เข้าลงนามร่วมประกอบด้วย ฝ่ายสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ คือ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เภสัชกรหญิงศิราณี ยงประเดิม  หัวหน้าสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม รวมทั้ง เภสัชกรธนวัฒน์  คงยศ และ เภสัชกรหญิงวรัชยา ช่วยกาญจน์ อาจารย์สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม  ส่วนฝ่ายโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ประกอบด้วย นพ.ฉัตรชัย ศรีนามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และ เภสัชกรหญิงยุพา วิภาสวัชรโยธิน   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รวมทั้งตัวแทนจากทุกหน่วยงานในโรงพยาบาล ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ทั้งนี้แล้ว …

Read More »

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามทางด้านสมุนไพร 100 ปี ชาตกาล ภก. ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์

                        งาน 100 ปี ชาตกาล ภก. ศ.(พิเศษ) ดร.วิเชียร จีรวงส์ พบกับการแสดงประวัติและผลงาน แสดงองค์ความรู้สมุนไพร ของสะสมที่หาดูยาก นิทรรศการจากกรมแพทย์แผนไทยฯ คลินิกแพทย์แผนจีนหัวเฉียว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร และการออกร้านจำหน่ายสินค้าสมุนไพร ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 – 11 ก.พ. 2561   ในงานดังกล่าวมีกิจกรรมตอบคำถามทางด้านสมุนไพร โดยมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันกว่า 19 สถาบัน  โดยชนะเลิศอันดับ 1 ตกเป็นทีมจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แม้ว่าสำนักวิชาเภสัชศาสตร์จะไม่ได้รับรางวัลดังกล่าว  แต่นักศึกษาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถเข้าติด 1 ใน …

Read More »