หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

1.        ชื่อสถาบันอุดมศึกษา         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.        สำนักวิชา                      เภสัชศาสตร์

3.        การรับรองหลักสูตร           สป.อว. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564

4.        ชื่อปริญญาและสาขา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม            ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง)

ชื่อย่อ             ปร.ด. (นวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง)

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม            Doctor of Philosophy (Drug and Cosmetic Innovation)

ชื่อย่อ             Ph.D. (Drug and Cosmetic Innovation)

5.        ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง

(หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ         Doctor of Philosophy Program in Drug and Cosmetic Innovation

                       (International Program)

6.        ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes, PLOs)

PLO1 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและจริยธรรมด้านการวิจัย

PLO2 อธิบายทฤษฎีและแนวปฏิบัติทางนวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง

PLO3 สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านยาและเครื่องสำอาง

PLO4 แสวงหาความรู้ด้านนวัตกรรมยาและเครื่องสำอางเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

PLO5 วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้วยองค์ความรู้ทางด้านยาและเครื่องสำอางโดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์อื่นๆจนสามารถหาคำตอบได้

PLO6 สามารถทำงานเป็นทีม เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

PLO7 สื่อสารเชิงวิชาการและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้

7.      คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แบบ 1.1

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์

- มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการหรือผลิตผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร

- มีผลการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนด

แบบ 1.2

- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในหลักสูตรเภสัชศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

- มีผลการสอบภาษาต่างประเทศตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนด

8.        โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

 

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1

แบบ 1.2

1)     หมวดวิชาบังคับ

-  รายวิชาสัมมนา

2*

2*

2*

2*

2)     หมวดวิทยานิพนธ์

60

90

จำนวนหน่วยกิตรวม

60

90

* หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลการเรียนในระดับผ่าน (S)

รายวิชา

แบบ 1.1

1)     หมวดวิชาบังคับ*                                                      2   หน่วยกิต

DCP62-801

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1

Seminar in Drug and Cosmetics I

 1(0-2-1)

DCP62-802

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2

Seminar in Drug and Cosmetics II

1(0-2-1)

* หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลการเรียนในระดับผ่าน (S)

2)     หมวดวิทยานิพนธ์                                                   60   หน่วยกิต

DCP62-930

วิทยานิพนธ์ Thesis

 60  หน่วยกิต         

 

แบบ 1.2

1)     หมวดวิชาบังคับ*                                                     2   หน่วยกิต

DCP62-801

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1

Seminar in Drug and Cosmetics I

 1(0-2-1)

DCP62-802

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2

Seminar in Drug and Cosmetics II

1(0-2-1)

* หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลการเรียนในระดับผ่าน (S)

2)     หมวดวิทยานิพนธ์                                                   90   หน่วยกิต

DCP62-931

วิทยานิพนธ์

Thesis

90 หน่วยกิต

 

 

9.        แผนการศึกษา

แบบ 1.1  จำนวนหน่วยกิตรวม  60  หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

1

DCP62-930

 

วิทยานิพนธ์

 

6 หน่วยกิต

 

DCP62-930

DCP62-801

วิทยานิพนธ์

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1 *  

6 หน่วยกิต

1(0-2-1)

 

DCP62-930

วิทยานิพนธ์ 

6 หน่วยกิต

รวม    6 หน่วยกิต

รวม    6 หน่วยกิต

รวม    6 หน่วยกิต

2

DCP62-930

 

วิทยานิพนธ์

 

7 หน่วยกิต

 

DCP62-930

 

วิทยานิพนธ์

 

7 หน่วยกิต

 

DCP62-930

วิทยานิพนธ์ 

7 หน่วยกิต

รวม    7 หน่วยกิต

รวม    7 หน่วยกิต

รวม    7 หน่วยกิต

3

DCP62-930

DCP62-802

วิทยานิพนธ์

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2

7 หน่วยกิต

1(0-2-1)

 

DCP62-930

 

วิทยานิพนธ์

 

7 หน่วยกิต

 

DCP62-930

วิทยานิพนธ์ 

7 หน่วยกิต

รวม    7 หน่วยกิต

รวม    7 หน่วยกิต

รวม    7 หน่วยกิต

 

* หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลการเรียนในระดับผ่าน (S)

แบบ 1.2  จำนวนหน่วยกิตรวม 90 หน่วยกิต

ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

1

DCP62-931

 

วิทยานิพนธ์

 

6 หน่วยกิต

 

DCP62-931

DCP62-801

วิทยานิพนธ์

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 1 *  

6 หน่วยกิต

1(0-2-1)

 

DCP62-931

วิทยานิพนธ์ 

6 หน่วยกิต

รวม    6 หน่วยกิต

รวม    6 หน่วยกิต

รวม    6 หน่วยกิต

2

DCP62-931

 

วิทยานิพนธ์

 

8 หน่วยกิต

 

DCP62-931

 

วิทยานิพนธ์

 

8 หน่วยกิต

 

DCP62-931

วิทยานิพนธ์ 

8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

3

DCP62-931

DCP62-802

วิทยานิพนธ์

สัมมนาทางยาและเครื่องสำอาง 2

8 หน่วยกิต

1(0-2-1)

 

DCP62-931

 

วิทยานิพนธ์

 

8 หน่วยกิต

 

DCP62-931

วิทยานิพนธ์ 

8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

4

DCP62-931

 

วิทยานิพนธ์

 

8 หน่วยกิต

 

DCP62-931

 

วิทยานิพนธ์

 

8 หน่วยกิต

 

DCP62-931

วิทยานิพนธ์ 

8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

รวม    8 หน่วยกิต

 

* หมายถึง ไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลการเรียนในระดับผ่าน (S)

 

10.    วันที่ปรุงปรุงข้อมูล

10 กุมภาพันธ์ 2565