คณะกรรมการบริหารงานสถาบันหลัก
Namfa Sermkeaw
ผศ.ดร. น้ำฟ้า เสริมแก้ว
ประธานกรรมการ
LRIMG_9165
อาจารย์ ดร. ศิราณี ยงประเดิม
รองประธานกรรมการ
LRIMG_9529
อาจารย์ สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล
กรรมการ
32 อ
อาจารย์ สิทธิพงค์ จงไกรจักร
กรรมการ
9 ดร
ผศ.ดร. อภิชาต อธิไภริน
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
นางสาว พัชราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเลขานุการ