อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์สองท่าน ตบเท้าเข้ารับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ธมลวรรณ หวังอนุตตร ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 204/2567 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสายวิชาการให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สั่ง ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง กรกนก วัฒนา สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (รหัสสาขาวิชา 3303) ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ธมลวรรณ หวังอนุตตร สำเร็จการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี (รหัสสาขาวิชา 3302) ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566