สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับงาน “การประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้รับการเปิดเผยจาก นศภ.ศุภกร ช่วยแก้ว นายกสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ได้จัดให้มีการประชุมตามวาระของ สนภท. เพื่อวางแผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ของปีการศึกษา 2566 โดยก่อนหน้านี้ได้จัดการประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามลำดับ การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ธิดา โสตถิโยธิน ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ เป็นประธาน

 

เนื่องจากภูมิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ใกล้กับทะเล จึงสามารถจัดกิจกรรมและงานเลี้ยงต้อนรับได้เป็นอย่างดีโดยจัด ณ โรงแรมท่าศาลาคาบาน่า และสถานที่ในการจัดประชุมครั้งนี้ เป็นห้องประชุม ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งมีความพร้อมและความเหมาะสมเป็นอย่างมาก เป็นที่ประทับใจจากผู้ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และมีการสนับสนุนให้มีการจัดการประชุมสัญจรมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกในโอกาสหน้า โดยการประชุมครั้งต่อไป จะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

นายกสโมสรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ทั้ง 20 สถาบัน ซึ่งประกอบไปด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยพายัพ, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, และมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ที่ไว้วางใจให้สโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้ และขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมดำเนินการสำเร็จไปได้ด้วยดี ได้ทั้งมิตรภาพ สัมพันธภาพที่ดี ทั้งนี้หวังว่าทุกท่านจะสำเร็จตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้กับกิจกรรม และไว้พบกันใหม่อีกครั้งใน การประชุมสามัญสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 5 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ นศภ.ศุภกร ช่วยแก้วยังกล่าวขอบพระคุณผู้สนับสนุนคือ “ร้านหนองดีค้าข้าว” ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพประกอบข่าว

This slideshow requires JavaScript.