สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ต้อนรับ Visiting Professors จากประเทศอังกฤษ ในแผนงาน “โครงการยกระดับงานวิจัยด้านสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับสากลด้วยฐาน BCG Model”

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (การแลกเปลี่ยน Visiting Professor) ภายใต้โครงการการขับเคลื่อน BCG จากธรรมชาติสู่นานาชาติ ในแผนงาน “โครงการยกระดับงานวิจัยด้านสมุนไพรสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในระดับสากลด้วยฐาน BCG Model” ซึ่งมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นหัวหน้าโครงการนั้น ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 Professor Dr. Satyajit D Sarker และ Dr. Lutfun Nahar จากประเทศอังกฤษ ได้เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งสำนักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีที่คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมต้อนรับและพบปะกับ Professor ทั้ง 2 ท่าน โดยได้หารือความร่วมมืองานวิจัย ความร่วมมือในการร่วมผลิตบัณพิตศึกษา และความร่วมมือในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางเภสัชกรรม เป็นต้น

 

ภาพประกอบข่าว

This slideshow requires JavaScript.