สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาไล่ยุง ณ วัดโพธิ์นิมิตร (วัดนาพรุ) นครศรีธรรมราช

เมื่อเช้าวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาไล่ยุง ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช หัวหน้าสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวัยลักษณ์ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวนี้พร้อมกับประชาชนในพื้นที่

ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีการบูรณาการณ์ความรู้เกี่ยวกับการใช้น้ำมันหอมระเหยคือน้ำมันตะไคร้หอม เพื่อไล่ยุง ซึ่งเป็นพาหะนำโรคหลาย ๆ ชนิด ทั้งไข้เลือดออก และไข้มาลาเรีย เป็นต้น

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช ได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงานทุกท่าน และขอบคุณทุกท่านที่ได้่วมบริจาคสมทบกิจกรรมดังกล่าวนี้ โดยยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 29,384 บาท (หักค่าใช้จ่าย 7,385 บาท) มีเงินคงเหลือเพื่อมอบให้ทางวัดในการร่วมบุญสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ เป็นเงิน 21,999 บาท และขอทุกท่านร่วมรับผลบุญถ้วนหน้ากัน