สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ ดร. ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ- Phytochemistry and Natural Product
- การศึกษาวิถีชุมชนแนวใหม่
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2823, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72823, 72808-10
E - mailkchaweew@wu.ac.th
รศ.นพ. วีรวัฒน์ มหัทธนตระกูล
ความเชี่ยวชาญClinical Pharmacology
Family Medicine
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2842, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72842, 72808-10
E - mailwerawath.ma@wu.ac.th
รศ.ดร. ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
ความเชี่ยวชาญ

Renal Physiology, Effects of medicinal plant extracts

on cardiovascular function and urinary excretion.

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2819, 0-7567-2819-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72819
E - mailsiriphun.hi@wu.ac.th
รศ.ดร. สมชาย สวัสดี
ความเชี่ยวชาญ

- Pharmaceutics, Pharmaceutical Aerosols,

- New Generic Drug Development

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2818, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72818, 72808-10
E - mailsomchai.sa@wu.ac.th
ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ
ความเชี่ยวชาญ

เภสัชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2840, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72840, 72808-10
E - mailkitja.sa@wu.ac.th
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
ความเชี่ยวชาญ

- Molecularly imprinted polymer for chiral separation and drug delivery
- Drug analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2830, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72830, 72808-10
E - mailchutima.ja@wu.ac.th
ผศ.ดร. น้ำฟ้า เสริมแก้ว
ความเชี่ยวชาญ

Drug delivery systems, Oral drug delivery systems

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2893, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72893, 72808-10
E - mail namfa.se@wu.ac.th
ผศ.ดร. พีรรัชต์ ไทยนะ
ความเชี่ยวชาญ

 เภสัชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2824, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72824, 72808-10
E - mailpeerarat.th@wu.ac.th
ผศ.ดร. สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
ความเชี่ยวชาญ

เภสัชพฤกษศาสตร์, การทดสอบฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็ง,

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ, ฤทธิ์ในการสมานแผล, การสกัดสารจากสมุนไพร

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2843, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72843, 72808-10
E - mailsupreeya.yu@wu.ac.th
ผศ.ดร. อภิชาต อธิไภริน
ความเชี่ยวชาญ

Biochemistry and Biotechnology

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2832, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72832, 72808-10
E - mailapichart.at@wu.ac.th
ผศ. ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
ความเชี่ยวชาญ

Antibody/Immunoassay/Natural Products

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2839, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72839, 72808-10
E - mailgorawit.yu@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ความเชี่ยวชาญ

-Pharmaceutical technology for nanoparticle production
-Nanosuspension formation using co-grinding technique

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2860, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72860, 72808-10
E - mailchjirapo@wu.ac.th
ผศ.ดร. ธนัชพร แสงไฟ
ความเชี่ยวชาญ

เภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2811, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72811, 72808-10
E - mailtanatchaporn.sa@wu.ac.th
ผศ.ดร. บุญส่ง หวังสินทวีกุล
ความเชี่ยวชาญ

 Pharmacognosy,
Pharmaceutical botany,
Medicinal plant tissue cultures,
Bio-assay (Cell-base assay)

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2841, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72841, 72808-10
E - mailboonsong.wu@wu.ac.th
ผศ.ดร. ธันว์ สุวรรณเดชา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

 -

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2827, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72827, 72808-10
E - mailtan.su@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ลิตวดี เจือบุญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2831, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72831, 72808-10
E - maillitavadee.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ 3D Printing/ Biomaterials/Drug Delivery Systems/Phytochemistry
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2835, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72835, 72808-10
E - mailaruna.pr@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ธิพาพรรณ พลายด้วง
ความเชี่ยวชาญ

Drug delivery systems, Pharmaceutical technology

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2847, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72847, 72808-10
E - mailthipapun.pl@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์
ความเชี่ยวชาญ

Transdermal and topical drug delivery system,
Liposomal drug delivery system,
Pharmaceutics

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2828, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72828, 72808-10
E - mailpajaree.sa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา
ความเชี่ยวชาญ

เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เน้น Drug metabolism

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2821, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72821, 72808-10
E - mail pattarat@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. อรรถวดี แซ่หยุ่น
ความเชี่ยวชาญ

Pharmaceutical Technology, Drug Delivery Systems, Cosmetic Sciences

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2825, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72825, 72808-10
E - mailattawadee.sa@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

Neurophysiology, Parkinsonism-like symptoms model, Oxidative stress parameters, and Pharmacological activity of herbal medicine

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2845, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72845, 72808-10
E - mailphetcharat.bo@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

จุลชีววิทยา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2826, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72826, 72808-10
E - mailjuntratip.jo@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์
ความเชี่ยวชาญ

 เภสัชศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2820, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72820, 72808-10
E - mailbhudsaban.su@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว
ความเชี่ยวชาญ

Cardiovascular system/Oxidative stress/Diabetes mellitus/cell and molecular biology/Experimental animal study

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2833, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72833, 72808-10
E - mail nuttikarn.no@wu.ac.th
อาจารย์ ดร. อัศรา ระวังวงศ์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2827, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72827, 72808-10
E - mailatsara.ra@wu.ac.th
อาจารย์ ดร.อามิซ ไจซี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2851, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72851, 72808-10
E - mail amit.ja@wu.ac.th
อาจารย์ พรพักตร์ ศิระธนารัณฑ์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2835, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72835, 2808-10
E - mailspornpak@wu.ac.th
อาจารย์ ฐาปนีย์ ชินวงค์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2846, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72846, 72808-10
E - mailthapanee.ch@wu.ac.th
อาจารย์ คะนึงนิตย์ ชูช่วย
ความเชี่ยวชาญ

เภสัชวิทยา

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2834, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72834, 72808-10
E - mailkanuengnit.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ณัฐพนธ์ ทรงนาคา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2861, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72861, 72808-10
E - mailnuttapon.so@wu.ac.th
อาจารย์ ธมลวรรณ หวังอนุตตร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2846, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72846, 72808-10
E - mailthamonwan.wa@wu.ac.th
อาจารย์ พรศิษย์ ไชยะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2861, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72861, 72808-10
E - mail pornsit.ch@wu.ac.th
อาจารย์ ศุภลักษณ์ ไพศาล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

-

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2812, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72812, 72808-10
E - mail  suppalak.ph@wu.ac.th
อาจารย์ ชนากานต์ สิทธิศักดิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

 -

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72808-10
E - mail chanakan.st@wu.ac.th
อาจารย์ ภูวดล หมื่นระย้า
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ

 -

เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2861, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72861, 72808-10
E - mailpoowadon.me@wu.ac.th