สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
Apichart Atipairin
ผศ.ดร. อภิชาต อธิไภริน
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญBiochemistry and Biotechnology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2832, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72832, 72808-10
E – mailapichart.at@wu.ac.th
LRIMG_9724
อาจารย์ ดร. ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ– Phytochemistry and Natural Product
– การศึกษาวิถีชุมชนแนวใหม่
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2823, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72823, 72808-10
E – mailkchaweew@wu.ac.th
LRIMG_9437
รศ.ดร. ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญRenal Physiology, Effects of medicinal plant extracts
on cardiovascular function and urinary excretion.
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2819, 0-7567-2819-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72819
E – mailsiriphun.hi@wu.ac.th
Somchai Sawatdee
รศ.ดร. สมชาย สวัสดี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ– Pharmaceutics, Pharmaceutical Aerosols,
– New Generic Drug Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2818, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72818, 72808-10
E – mailsomchai.sa@wu.ac.th
LRIMG_9625
ผศ.ดร. กิจจา สว่างเจริญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเภสัชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2840, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72840, 72808-10
E – mailkitja.sa@wu.ac.th
PharmacyWU02 (810) (1)
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ– Molecularly imprinted polymer for chiral separation and drug delivery
– Drug analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2830, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72830, 72808-10
E – mailchutima.ja@wu.ac.th
Namfa Sermkeaw
ผศ.ดร. น้ำฟ้า เสริมแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญDrug delivery systems, Oral drug delivery systems
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2893, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72893, 72808-10
E – mail namfa.se@wu.ac.th
LRIMG_9719
ผศ.ดร. พีรรัชต์ ไทยนะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเภสัชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2824, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72824, 72808-10
E – mailpeerarat.th@wu.ac.th
Gorawit Yusakul
ผศ. ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญAntibody/Immunoassay/Natural Products
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2839, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72839, 72808-10
E – mailgorawit.yu@wu.ac.th
LRIMG_9773
อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-Pharmaceutical technology for nanoparticle production
-Nanosuspension formation using co-grinding technique
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2860, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72860, 72808-10
E – mailchjirapo@wu.ac.th
5400000056
ผศ.ดร. บุญส่ง หวังสินทวีกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญPharmacognosy,
Pharmaceutical botany,
Medicinal plant tissue cultures,
Bio-assay (Cell-base assay)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2841, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72841, 72808-10
E – mailboonsong.wu@wu.ac.th
Tan Suwandecha
ผศ.ดร. ธันว์ สุวรรณเดชา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2827, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72827, 72808-10
E – mailtan.su@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร. ลิตวดี เจือบุญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญชีวเคมี
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2831, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72831, 72808-10
E – maillitavadee.ch@wu.ac.th
Aruna Prasopthum
อาจารย์ ดร.อรุณา ประสพธรรม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ 3D Printing/ Biomaterials/Drug Delivery Systems/Phytochemistry
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2835, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72835, 72808-10
E – mailaruna.pr@wu.ac.th
LRIMG_9540
อาจารย์ ดร. ธิพาพรรณ พลายด้วง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญDrug delivery systems, Pharmaceutical technology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2847, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72847, 72808-10
E – mailthipapun.pl@wu.ac.th
LRIMG_9387
อาจารย์ ดร. ปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญTransdermal and topical drug delivery system,
Liposomal drug delivery system,
Pharmaceutics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2828, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72828, 72808-10
E – mailpajaree.sa@wu.ac.th
LRIMG_9582
อาจารย์ ดร.อรรถรัตน์ พัฒนวงศา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เน้น Drug metabolism
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2821, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72821, 72808-10
E – mail pattarat@wu.ac.th
LRIMG_9452-P
อาจารย์ ดร. อรรถวดี แซ่หยุ่น
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญPharmaceutical Technology, Drug Delivery Systems, Cosmetic Sciences
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2825, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72825, 72808-10
E – mailattawadee.sa@wu.ac.th
LRIMG_9417
อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญNeurophysiology, Parkinsonism-like symptoms model, Oxidative stress parameters, and Pharmacological activity of herbal medicine
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2845, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72845, 72808-10
E – mailphetcharat.bo@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร. จันทราทิพย์ โจมฤทธิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญจุลชีววิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2826, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72826, 72808-10
E – mailjuntratip.jo@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร.บุษบรรณ สุขกาญจน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเภสัชศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2820, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72820, 72808-10
E – mailbhudsaban.su@wu.ac.th
6200000281
อาจารย์ ดร. ณัฐิกานต์ นกแก้ว
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญCardiovascular system/Oxidative stress/Diabetes mellitus/cell and molecular biology/Experimental animal study
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2833, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72833, 72808-10
E – mail nuttikarn.no@wu.ac.th
6200000181
อาจารย์ ดร.อามิซ ไจซี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2851, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72851, 72808-10
E – mail amit.ja@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ พรพักตร์ ศิระธนารัณฑ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2835, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72835, 2808-10
E – mailspornpak@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ฐาปนีย์ ชินวงค์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2846, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72846, 72808-10
E – mailthapanee.ch@wu.ac.th
อาจารย์ คะนึงนิตย์ ชูช่วย
อาจารย์ คะนึงนิตย์ ชูช่วย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญเภสัชวิทยา
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2834, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72834, 72808-10
E – mailkanuengnit.ch@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ณัฐพนธ์ ทรงนาคา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2861, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72861, 72808-10
E – mailnuttapon.so@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ธมลวรรณ หวังอนุตตร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2846, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72846, 72808-10
E – mailthamonwan.wa@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ พรศิษย์ ไชยะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2861, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72861, 72808-10
E – mail pornsit.ch@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ศุภลักษณ์ ไพศาล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2812, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72812, 72808-10
E – mail  suppalak.ph@wu.ac.th
AAA_3991
อาจารย์ ชนากานต์ สิทธิศักดิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72808-10
E – mail chanakan.st@wu.ac.th
AAA_4171
อาจารย์ ภูวดล หมื่นระย้า
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2861, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72861, 72808-10
E – mailpoowadon.me@wu.ac.th
สิริกัญญา
อาจารย์สิริกัญญา แก้วประดิษฐ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E – mailsirikanya.ka@wu.ac.th
สุรเนตร
อาจารย์สุรเนตร พนาพิทักษ์กุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E – mailsuranate.pa@wu.ac.th
ธันวา
อาจารย์ ดร.ธันวา บินล่าเต๊ะ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E – mailthunwa.bi@wu.ac.th