สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
LRIMG_9165
อาจารย์ ดร. ศิราณี ยงประเดิม
หัวหน้าสาขา
ความเชี่ยวชาญ การบริหารเภสัชกิจ, Balanced scorecard
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2836, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72836, 72808-10
E – mailcsiranee@wu.ac.th
DSC_6411 (1)
ผศ.ดร.สุริยน อุ่ยตระกูล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ-เภสัชกร สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical care)
-มะเร็งวิทยา (Oncology)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075672822, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72822, 72808-10
E – mailssuriyon.ui@wu.ac.th
LRIMG_9254
อาจารย์ อภิชญา ชนะวงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2817, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72817, 72808-10
E – mailcapichay@wu.ac.th
LRIMG_9529
อาจารย์ สาวิตรี เหล่าไพบูลย์กุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก   0-7567-2800, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72800, 72808-10
E – mailsawitree.th@wu.ac.th
31 อ
อาจารย์ ธนะวิชช์ ปานน้อย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญPharmacoepidemiology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก   0-7567-2853, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72853, 72808-10
E – mail tanavij.pa@wu.ac.th
อาจารย์ อังคณา ช่วยชัย
อาจารย์ อังคณา ช่วยชัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2837, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  72837, 72808-10
E – mail aungkana.ch@wu.ac.th
อาจารย์ สิทธิพงค์ จงไกรจักร
อาจารย์ สิทธิพงค์ จงไกรจักร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  เภสัชบำบัด
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก    0-7567-2844, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  72844, 72808-10
E – mail siddhibhong.jo@wu.ac.th
LRIMG_9040
อาจารย์ วรัชยา ช่วยกาญจน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  การบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก  0-7567-2813, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72813, 72808-10
E – mail waratchaya.ch@wu.ac.th
6000000141
อาจารย์ ธีรภัทร์ มาแจ่ม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  การบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2861, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72861, 72808-10
E – mailteerapat.ma@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ดร. ธิดา โสตถิโยธิน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  Medical Anthropology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2838, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72838, 72808-10
E – mailtida.so@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ณิชกานต์ อภิรมย์รักษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ   การบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2855, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72855, 72808-10
E – mailnichakarn.ap@wu.ac.th
LRIMG_9134
อาจารย์ กันต์ฤทัย สังฆะโน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ   –
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2855, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72855, 72808-10
E – mailkanruethai.sa@wu.ac.th
105998829_278272683609531_4990259869416780569_n
อาจารย์ นัจมีย์ อดุลยรัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ   –
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6628,0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 76628,72808-10
E – mailnajmee.ad@wu.ac.th
อาจารย์ ทิวาพร ทองสุทธิ์
อาจารย์ ทิวาพร ทองสุทธิ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ   –
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2831, 07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72831,72808-10
E – mailtiwaporn.th@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ธนวัฒน์ คงยศ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  Infectious disease,  Community Pharmacy / Family pharmacy
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72808-10
E – mailtanawat.ko@wu.ac.th
อาจารย์ใหม่ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ ณัฐณิชา พูลช่วย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72808-10
E – mailnatnicha.pn@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ ศุภัชชา อินทร์คำน้อย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก07567-2846, 07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 72846, 72808-10
E – mailsupatcha.in@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
อาจารย์ พิชาวีร์ โควเศรษฐพล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ  Internal medicine
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก07567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน  72808-10
E – mailpichawee.kw@wu.ac.th
พิราวรรณ
อาจารย์พิราวรรณ ขุนกิจ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E – mailpirawan.kh@wu.ac.th
รวิสรา
อาจารย์รวิสรา ดวงจันทร์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E – mailrawisara.du@wu.ac.th
ปัณณวัตน์ มุททารัตน์
นายปัณณวัตน์ มุททารัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E – mailpannawat.mu@wu.ac.th
กรกนก
อาจารย์กรกนก วัฒนา
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-6627, 0-7567
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76627
E – mailkonkanok.wa@wu.ac.th