ผู้บริหารสำนักวิชา
จิราพร ชินกุลพิทักษ์
อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ-Pharmaceutical technology for nanoparticle production
-Nanosuspension formation using co-grinding technique
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2860, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72860, 72808-10
E - mail [email protected]