ผู้บริหารสำนักวิชา
Apichart1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อภิชาต อธิไภริน
คณบดี
ความเชี่ยวชาญ-Biochemistry and Biotechnology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672832, 075-672808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน075-672832, 075-672808-10
E - mailapichart.at@wu.ac.th