ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “หัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ” สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนใหม่

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีคำสั่งที่ 245/2567 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร อภิชาต อธิไภริน  พ้นจากตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ  และแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิง ฉวีวรรณ  คล่องศิริเวช ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปี ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2567 เป็นต่้นไป  ดังสำเนาคำสั่งที่แนบ 

การนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้