ผลงานโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 ได้รับคัดเลือกนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian-ISPOR ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2559 ณ. ประเทศสิงคโปร์

2

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 คือ นศภ.ชยานันต์  จันทคณางกูร และ นศภ. วิชญ์สินี นิลโมจน์ ในโอกาสที่ผลงานจากโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรมเรื่อง “Prevalence, Pharmaceutical Expenditures and Patient’s Factors of High-risk Medication Used among Elderly Inpatient at a District Hospital in the South of Thailand.” ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานทางวิชาการแบบโปสเตอร์ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ International Society of Pharmacoeconomic and outcomes research (ISPOR) 7th Asia-Pacific Conference ณ Suntec Convention Center ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานประชุมทางเภสัชเศรษฐศาสตร์ระดับเอเซียที่ใหญ่ที่สุดและจัดเป็นประจำทุก 2 ปี โดยมีผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 450 ผลงาน

ผลงานจากนักศึกษาระดับปริญาตรีทั้ง 2 ท่านได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอพร้อมกับผลงานจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในประเทศไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น