บุคลากรฝ่ายสนับสนุน
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
นางสาว วัณณ์สุภางค์ ช่วยพนัง
เภสัชกร
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7546, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน75466511, 7546, 72808-9
E – mailwansupang.ch@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
นาง จุไร หมื่นนรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2810, 0-7567-2808-9
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72810, 72808-9
E – mail rjurai@wu.ac.th
LRIMG_9534
นาง พรพิมล สุคนธชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2808, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72808, 72809-10
E – mail pphornph@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
นางสาว ศิวนาถ ลักษณะพาหุ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-7546, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน075466511, 77546, 72809-10
E – mailsivanath.lu@wu.ac.th
LRIMG_9462
นาง จิรา กาญจนภักดิ์
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2809, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72809, 72809-10
E – mailkjira@wu.ac.th
Patsamon Palee
นางสาว พรรษมนตร์ พาลี
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2848, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72848, 72809-10
E – mailpatsamon.pa@wu.ac.th
LRIMG_9502
นางสาว ขนิษฐา ปัญจะเภรี
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2849, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72849, 2809-10
E – mail khanitta.pa@wu.ac.th
บุคลากรสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
นางสาว พัชราภรณ์ วงศ์สุวรรณ
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2900, 0-7567-2809-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72900, 72808-10
E – mail  patcharaporn.wo@wu.ac.th
ศิรินันท์ คงพันธ์
นางสาวศิรินันท์ คงพันธ์
นักวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075-672852
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72852
E – mailsirinan.kn@wu.ac.th