[นโยบาย 3Rs] เพื่อสร้างนิสัยการลดขยะ

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตอบสนองแผนยุทธศาสตร์ของนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข โดยได้นำเอาหลัก 3Rs มาใช้เป็นแนวทางในการลดการสร้างขยะ ซึ่งได้แก่

  • การลดปริมาณขยะ (Reduce)
  • การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)
  • การหลีกเลี่ยงที่จะสร้างขยะ (Reject)

การนี้สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว ทั้งในการเรียน การสอน วิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้งในชีวิตประจำวัน เพื่อเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ตามนโยบาย Walailak Go Green ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป