ด่วน! สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาใช้ทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 จำนวน 5 อัตรา

ด้วยสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความต้องการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่งเภสัชกรร้านยา เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนรับนักศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการเรียนการสอนและบริการวิชาการผ่านนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ รอบที่ 1 จำนวน 5 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1) อาจารย์ จำนวน 4 อัตรา

 

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2561 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1.2 เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนงชดใช้ทุนในปีการศึกษา 2566

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) และมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.25

2.2 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.3 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร

ผลสอบอื่นที่เทียบเท่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ดังนTOEFL (Paper) 550 คะแนน มีดังนี้

CEFR B2 เทียบเท่า IELTS 6.5 / IELTS 6.5/TOEIC 686/ TOEFL IBT (Internet-Based Test) 80/ TOEFL PBT (Paper-Based Test) 550/ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) 550/ TOEFL CBT (Computer-Based Test) 213/WU-TEP 84/ CU-TEP 100

กรณีผู้สมัครที่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL (Paper-Based) ตามข้อ 2.3 ต่ำกว่า 550 คะแนน แต่ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน มหาวิทยาลัยอนุโลมให้เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการแล้ว ให้ทำสัญญาจ้างโดยมีเงื่อนไขดังนี้

(1) ต้องส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL(Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการโดยให้รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องทุก 4 เดือน

(2) กรณีไม่เป็นไปตามข้อ 2.3 (1) ให้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานสายวิชาการ โดยถือว่าขาดคุณสมบัติของการเป็นพนักงานสายวิชาการตั้งแต่ต้น เว้นแต่สำนักวิชามีเหตุผลและความจำเป็นและได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ขยายระยะเวลาการส่งผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 1 ปี

3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตภาระงานตามข้อตกลงร่วม (TOR) กับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์
3.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.เงินเดือนและสวัสดิการ
4.1 อัตราเงินเดือน 28,000 บาท

4.2 ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพฯ ด้านวิทยาสตร์สุขภาพ เดือนละ 10,000 บาท

4.3 สวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. การสมัครวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์  2567

5.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://hro.wu.ac.th/forms/  สมัครงานตำแหน่งอาจารย์

5.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160

หรือ Email : rjurai@wu.ac.th

2) เภสัชกร 1 อัตรา 1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 ผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารบุคคล พ.ศ. 2561 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 ฉบับลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
1.2 เป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯ ที่แสดงความจำนงชดใช้ทุนในปีการศึกษา 2566
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) และมี GPAX ไม่น้อยกว่า 3.00
2.2 สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2.3 มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC 450 หรือผลสอบภาษาอังกฤษอื่นๆที่เทียบเท่า
3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตภาระงานตามข้อตกลงร่วม (TOR) กับสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ณ ร้านยามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.2 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.เงินเดือนและสวัสดิการ
4.1 อัตราเงินเดือน 23,000 บาท

4.2 ค่าใบประกอบวิชาชีพ เดือนละ 10,000 บาท

4.3 สวัสดิการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
5. การสมัครวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์  2567

5.1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://hro.wu.ac.th/forms/  ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
5.2 ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี  อ.ท่าศาลา  จ.นครศรีธรรมราช  80160

หรือ Email : rjurai@wu.ac.th