คณะกรรมการประจำสำนักวิชา
จิราพร ชินกุลพิทักษ์
อาจารย์ ดร. จิราพร ชินกุลพิทักษ์
ประธาน
ความเชี่ยวชาญ-Pharmaceutical technology for nanoparticle production
-Nanosuspension formation using co-grinding technique
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2860, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72860, 72808-10
E – mail[email protected]
LRIMG_9253
ผศ.ดร. ชุติมา จันทรัตน์
รองประธาน
ความเชี่ยวชาญ-Molecularly imprinted polymer for chiral separation and drug delivery
-Drug analysis by high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2830, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2830, 2808-10
E – mail[email protected]
LRIMG_9724
อาจารย์ ดร. ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญ  – Phytochemistry and Natural Product
– การศึกษาวิถีชุมชนแนวใหม่
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2823, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2823, 2808-10
E – mail[email protected]
LRIMG_9165
อาจารย์ ดร. ศิราณี ยงประเดิม
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญการบริหารเภสัชกิจ,
-Balanced scorecard
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2836, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2836, 2808-10
E – mail[email protected]
Somchai Sawatdee
รศ.ดร. สมชาย สวัสดี
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญ-Pharmaceutics, Pharmaceutical Aerosols,
-New Generic Drug Development
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2818, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72818, 72808-10
E – mail[email protected]
Gorawit Yusakul
ผศ.ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล
คณะกรรมการ
ความเชี่ยวชาญAntibody and Immunoassay,
Natural Products and Phytochemical analysis, Green extraction and analysis, Green extraction and analysis
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2836, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72836, 72808-10
E – mail[email protected]
LRIMG_9254
อาจารย์ อภิชญา ชนะวงศ์
เลขานุการ
ความเชี่ยวชาญการบริบาลทางเภสัชกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2817, 0-7567-2808-10
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2817, 2808-10
E – mail [email protected]