poster Statistics for health science

ขอเรียนเชิญอบรม ในหัวข้อ Statistics for health science research

ด้วยสถานวิจัย สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรม ในหัวข้อ Statistics for health science research
วิทยากรบรรยาย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกร สุริยน อุ่ยตระกูล
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันอบรม : วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ***รูปแบบ onsite***
สถานที่ : เวลา 09.00-12.00 น. ห้องประชุม รศ.ดร.สุนิพนธ์ ภุมมางกูร อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เวลา 13.00-16.00 น. (workshop) ห้อง e-testing 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ปิดรับสมัคร วันที่ 15 เมษายน 2567 (รับจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่านเท่านั้น)

จัดอบรม ในหัวข้อ Statistics for health science
จัดอบรม ในหัวข้อ Statistics for health science