ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวเบญญทิพย์ บัวจันทร์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวเบญญทิพย์ บัวจันทร์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) จะสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง การสกัดใบเถาวัลย์เปรียงด้วยเอนไซม์เพื่อเพิ่มฤทธิ์ต้านอักเสบและการศึกษาส่วนประกอบทางเคมี (Enzymatic extraction of leaves of  Derris scandens (Roxb) Benth to increase antiinflammatory activity and the study of chemical components) ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.0012.00 . ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 5