ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวฮุสนา มะรอดอแม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนางสาวฮุสนา มะรอดอแม รหัสประจำตัว 65290082 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ) จะทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ในหัวข้อเรื่อง “การผลิต ความเป็นพิษต่อเซลล์ และการออกฤทธิ์ร่วมกับยาแวนโคมัยซินต่อเชื้อสแตปฟิลโลคอคคัส ออเรียสที่ดื้อยาเมธิซิลลินของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพคล้ายแบคทีริโอซิน ที่ผลิตจากเชื้อเบวิบาซิลลัส เลเทอโรสปอรัส เอสเอหนึ่งสี่ทีไอเอสทีอาร์สองสี่ห้าสาม” (Production, Cytotoxicity and Synergistic Effects with Vancomycin Against Methicillin
Resistant Staphylococcus aureus of Bacteriocin-Like Substances Produced by Brevibacillus laterosporus
SA14) ในวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 5