Document download

Document for senior project

A. การดำเนินโครงการปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม B. ตัวอย่างการเขียน proposal special project C. การเขียนรายงานสำหรับการทำโครงงาน D. คู่มือการเขียนโครงงาน Senior Project       คภ.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ       คภ 1-1 การเปลี่ยนแปลงหัวข้อเรื่องหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา       คภ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงการ       คภ 3 แบบบันทึกคะแนนสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม       คภ 4 แบบสรุปผลสอบโครงร่างปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม รูปแบบการเขียนปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม chapter 0-ตัวเล่มส่วนหน้า chapter 1 ส่วนประกอบของโครงงาน chapter 2 รูปแบบและการพิมพ์โครงงาน chapter 3 หลักเกณฑ์การอ้างอิง chapter 4 หลักเกณฑ์การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม รูปแบบการจัดทำโครงงาน แบบให้คะแนน 1. แบบบันทึกคะแนนการสอบนำเสนอปากเปล่า-สำหรับคณะกรรมการสอบทุกท่าน 2. แบบให้คะแนนรายงาน 60-รายงานฉบับสมบูรณ์-สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก 3. …

Document for senior project Read More »